Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2021 - nabór w modułach 1a, 1b,2, 3, 4

2020-08-04

Rok 2021 - nabór w modułach 1a, 1b,2, 3, 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.

1. Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3. Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1a

(dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;


Moduł 1b

(dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);


Moduł 2

(dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);


Moduł 3

(dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;


Moduł 4

(dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

5. Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

7. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

9. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Załączniki do programu
format pliku html .html
kB
2020-08-04, 09:36:45
2
kalkulacja kosztów - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b
format pliku xlsx .xlsx
18.2 kB
2020-09-11, 14:02:15
3
kalkulacja kosztów - MALUCH+ 2021 - moduł 2
format pliku xlsx .xlsx
14.6 kB
2020-09-11, 14:02:27
4
kalkulacja kosztów - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku xlsx .xlsx
16.2 kB
2020-09-11, 14:02:38
5
Klauzula informacyjna RODO - Wojewoda Zachodniopomorski - MALUCH+ 2021
format pliku docx .docx
20.8 kB
2020-09-11, 14:03:22
6
oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę MALUCH+ 2021
format pliku docx .docx
22.9 kB
2020-09-11, 14:03:38
7
wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
format pliku pdf .pdf
2334.8 kB
2021-06-01, 09:30:41
8
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b - RC - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
272.5 kB
2021-06-01, 09:32:56
9
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 2 - RC - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
248.6 kB
2021-06-01, 09:31:23
10
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 3 - FP - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
265.8 kB
2021-06-01, 09:31:39
11
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 4 - RC - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
241.5 kB
2021-06-01, 09:31:55
12
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b - RC
format pliku xlsx .xlsx
18.5 kB
2021-06-01, 10:20:32
13
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 2 - RC
format pliku xlsx .xlsx
14.7 kB
2021-06-01, 10:20:45
14
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 3 - FP
format pliku xlsx .xlsx
16.2 kB
2021-06-01, 10:21:42
15
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 4 - RC
format pliku xlsx .xlsx
14.5 kB
2021-06-01, 10:22:00
16
oswiadczenie o wypelnieniu obowiazku informacyjnego - MALUCH+ 2021 -moduł 1 i 3
format pliku doc .doc
37 kB
2021-06-01, 10:22:48
17
oswiadczenie o wypelnieniu obowiazku informacyjnego - MALUCH+ 2021 -moduł 2 i 4
format pliku doc .doc
37 kB
2021-06-01, 10:23:04
18
Wniosek o wypłatę dotacji - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b - RC
format pliku docx .docx
37.9 kB
2021-06-01, 10:23:57
19
Wniosek o wypłatę dofinansowania - MALUCH+ 2021 - moduł 3 - FP
format pliku doc .doc
89 kB
2021-06-01, 10:24:11
20
Wniosek o wypłatę środków z dotacji na zapewnienie funkcjonowania - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku docx .docx
16.4 kB
2021-06-09, 08:57:37
21
Rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku docx .docx
17.9 kB
2021-06-09, 08:58:03
22
Wniosek o wypłatę środków z dotacji na zapewnienie funkcjonowania - MALUCH+ 2021 - moduł 4
format pliku docx .docx
16.4 kB
2021-06-09, 08:58:19
23
Rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni - MALUCH+ 2021 - moduł 4
format pliku docx .docx
17.9 kB
2021-06-09, 08:58:37
24
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1 b
format pliku doc .doc
119.5 kB
2021-06-09, 08:58:49
25
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 2
format pliku doc .doc
97.5 kB
2021-06-09, 08:58:59
26
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku doc .doc
119.5 kB
2021-06-09, 08:59:09
27
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 4
format pliku doc .doc
114.5 kB
2021-06-09, 08:59:19
28
Sprawozdanie z trwałości projektu - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1 b
format pliku doc .doc
55 kB
2021-06-09, 08:59:35
29
Sprawozdanie z trwałości projektu - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku doc .doc
56.5 kB
2021-06-09, 08:59:44
30
indywidualne oświadczenie rodzica o pomn. opłat - MALUCH+ 2021 - moduł 3 i 4
format pliku xlsx .xlsx
24.4 kB
2021-06-09, 09:00:00
31
zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców - MALUCH+2021 -moduł 3 i 4
format pliku xlsx .xlsx
212.1 kB
2021-06-09, 09:00:13
32
zbiorcze oswiadczenia rodziców o pomniejszaniu oplat - MALUCH+2021 -moduł 3 i 4
format pliku xlsx .xlsx
222.6 kB
2021-06-09, 09:00:23
cofnij do druku na górę