Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

2020-05-13

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

Szczecin, 13 maja 2020 r.
Znak: AP-3.746.31.2.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV
na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin, stanowiącej teren
zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do
12oo pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem:
kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni
od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu
za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi
dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 800 do 1200 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii1 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie
mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).


cofnij do druku na górę