Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

2020-04-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

Znak: AP-3.746.12.6.2020.KJ Szczecin, dn. 17 kwietnia 2020 r.
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
nr 28/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych
SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie],
stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku
do środy w godzinach od 8oo do 12oo pod numerem telefonu 91 4303681
a także pod adresem: kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub
ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia wywieszenia
niniejszego obwieszczenia.


cofnij do druku na górę