Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia w roku 2023

W związku z porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa zachodniopomorskiego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie, wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań MZ w 2023 roku wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.) ‑ dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia, należy kierować ‑ zgodnie z poniższą tabelą ‑ do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

 

Rodzaj formularza Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres e-mail
MZ-11 Sylwia Furman
Ewa Pacułt-Łydko
532 088 019
12 36 10 129
S.Furman@stat.gov.pl
E. Pacult-Lydko@stat.gov.pl
MZ-15 Joanna Jurek
Agnieszka Gąszcz
Sylwia Duda
532 459 447
12 33 49 870
14 68 80 213
J.Jurek@stat.gov.pl
A.Gaszcz@stat.gov.pl
S.Duda@stat.gov.pl
MZ-14
MZ-19
MZ-24
MZ-29
MZ-29A
MZ-30

Joanna Jurek
Agnieszka Gąszcz

532 459 447
12 33 49 870
J.Jurek@stat.gov.pl
A.Gaszcz@stat.gov.pl
MZ-88
MZ-89
Jacek Cisek
Małgorzata Banach
Agnieszka Czarnecka
Genowefa Krawczyk
Sławomir Wojcieszczak
795 498 613
532 459 448
795 456 886
532 459 451
795 458 136
J.Cisek@stat.gov.pl
M.Banach@stat.gov.pl
J.Joniec@stat.gov.pl
G.Krawczyk@stat.gov.pl
S.Wojcieszczak@stat.gov.pl

 

Podmiotem wskazanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do koordynowania prac związanych z przeprowadzeniem badań statystycznych dotyczących leczonych w poradniach gruźlicy i chorób płuc z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie sprawozdania o symbolu MZ-13 jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

Aktualne informacje dotyczące programu do elektronicznego przesyłania danych (SSOZ), instrukcji SSOZ dla operatora podmiotu sprawozdawczego, formularzy statystycznych, wyjaśnień i definicji stosowanych w statystyce publicznej dostępne są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

Badanie Chorobowości Szpitalnej
 

Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA, z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów-oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej, zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych zobowiązane są do wypełniania karty statystycznej szpitalnej ogólnej MZ/Szp-11 dla każdej osoby hospitalizowanej.
Podstawą prawną dla prowadzenia badania w 2020 r. jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.). Pliki z danymi należy przekazywać raz w miesiącu do 20 dni po okresie sprawozdawczym do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (https://stat.pzh.gov.pl). 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych


Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r., poz. 1555 z późn. zm.) przepisem art. 23 ust. 2 pkt 4 nakłada obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej na podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.
Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej należy przekazywać poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSOZ) dostępny na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym w następujących sprawozdaniach:

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (91) 430 32 69.
 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula RODO - Obsługa Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
format pliku pdf .pdf
137.8 kB
2021-02-19, 11:51:38
2
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej
format pliku html .html
kB
2022-01-13, 11:17:02
3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
format pliku html .html
kB
2022-01-13, 11:18:38
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
format pliku html .html
kB
2021-02-16, 12:30:17
5
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
format pliku html .html
kB
2022-01-13, 11:19:59
6
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
format pliku html .html
kB
2022-01-13, 11:20:34
cofnij do druku na górę