Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Konkursy - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie

2019-12-09

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 
ZAKRES ZADAŃ

KANDYDATEM PRZYSTĘPUJĄCYM DO KONKURSU MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA
 
OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ
 
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:  19 grudnia 2019 r.
DECYDUJE DATA: wpływu oferty do Urzędu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – zastępca WIF”
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania określone dla stanowiska inspektora farmaceutycznego) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie konkursu.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

WAŻNA INFORMACJA

Przed powołaniem na stanowisko kandydat zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów zgodnie z art. 114 a ustawy - Prawo farmaceutyczne.
 
UWAGI DOTYCZĄCE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów konkursu, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu).
Po zakończeniu konkursu oferty kandydatów nie wskazanych w protokole zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 430 3355 lub 91 430 3666.
 

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
format pliku doc .doc
28 kB
2019-12-10, 15:02:32
2
oświadczenie lustracyjne
format pliku doc .doc
50.5 kB
2019-12-10, 15:02:50
3
wzór oświadczeń
format pliku docx .docx
21.4 kB
2019-12-10, 15:03:38
cofnij do druku na górę