Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej - operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie
 
Wymiar etatu: 1
 
Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

WARUNKI PRACY:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko znajduje się w budynku ZUW, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe. Winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji. Stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy.

 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 
Wymagania dodatkowe:

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, list motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie –  w dziale: praca, praktyki, szkolenia.

 
Inne dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
z dopiskiem „OPERATOR  NUMERÓW  ALARMOWYCH”
lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. 126, tel. 91 4303 353.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert – ocena spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych,
  2. rozmowa kwalifikacyjne mająca na celu sprawdzenie:

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Przed upływem ww. terminu oferty te mogą, na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 279.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 430 3711, 430 3299.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:

Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie: Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,   w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wzór oświadczenia
format pliku docx .docx
26.7 kB
2019-10-22, 14:00:51
cofnij do druku na górę