Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2020 - MALUCH + 2020 - moduły: 1a, 1b, 2, 3

2019-10-02

Rok 2020 - MALUCH + 2020 - moduły: 1a, 1b, 2, 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 2 października br. ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs „MALUCH+” 2020.

1. Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł.

2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3. Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu,

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

5. Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.  

6. Oferty można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

7. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.

8. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.

9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020”

Dodatkowych informacji udzielają: Jacek Araś (tel. 91 4303 489) i Karolina Filipiak (tel. 91 4303 257).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ DOKUMENTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
DOKUMENTACJA WYMAGANA na etapie składania ofert do ZUW
format pliku docx .docx
16.8 kB
2019-10-14, 07:33:49
2
Program MALUCH + 2020
format pliku docx .docx
85.9 kB
2019-10-02, 13:24:08
3
Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
format pliku xls .xls
51.5 kB
2019-10-02, 13:35:09
4
Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
format pliku xls .xls
53 kB
2019-10-02, 13:35:29
5
Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
format pliku xls .xls
43 kB
2019-10-02, 13:40:33
6
Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2020
format pliku xls .xls
41.5 kB
2019-10-02, 13:40:54
7
kalkulacja kosztów - moduł 1a i 1b
format pliku xlsx .xlsx
18.4 kB
2019-11-12, 09:24:35
8
kalkulacja kosztów - moduł 2
format pliku xlsx .xlsx
14.7 kB
2019-10-03, 08:54:55
9
kalkulacja kosztów - moduł 3
format pliku xlsx .xlsx
16.4 kB
2019-10-03, 08:55:55
10
Zał_8_program_inwestycji
format pliku docx .docx
23.8 kB
2019-10-02, 13:41:19
11
Zał_9_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy
format pliku doc .doc
25 kB
2019-10-02, 13:41:34
12
Zał_10_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dotowanych_dzieci_w_niepubl_żłobkach_i_klubach
format pliku doc .doc
34 kB
2019-10-02, 13:41:46
13
Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
format pliku doc .doc
31.5 kB
2019-10-02, 13:41:58
14
Zał_12_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
format pliku doc .doc
29.5 kB
2019-10-02, 13:42:13
15
Zał_13_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
format pliku doc .doc
32 kB
2019-10-02, 13:42:25
16
Zał_14_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
format pliku doc .doc
29.5 kB
2019-10-02, 13:42:40
17
Zał_15_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
format pliku doc .doc
36.5 kB
2019-10-02, 13:42:55
18
Zał_16_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
format pliku doc .doc
34.5 kB
2019-10-02, 13:43:05
19
Zał_17_-_m3_-_oświadczenie_o_przycjęciu_dotacji
format pliku doc .doc
37.5 kB
2019-10-02, 13:43:17
20
Zał_18_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
format pliku doc .doc
36.5 kB
2019-10-02, 13:43:28
21
Zał_19_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
format pliku docx .docx
17.5 kB
2019-10-02, 13:43:37
22
Zał_20_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
format pliku docx .docx
17.6 kB
2019-10-02, 13:43:54
23
Zał_21_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
format pliku docx .docx
17.5 kB
2019-10-02, 13:44:05
24
Klauzula informacyjna RODO - MALUCH+ 2020
format pliku docx .docx
19.7 kB
2019-10-04, 10:25:57
25
KLAUZULA_INFORMACYJNA-MRPiPS
format pliku docx .docx
16.4 kB
2019-10-14, 07:19:50
26
oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
format pliku docx .docx
22.2 kB
2019-10-04, 10:26:14
27
oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MRPiPS
format pliku docx .docx
14.9 kB
2019-10-14, 07:20:14
28
załącznik oświadczenie o poprawności daych zawartych w Rejestrze Żłobków
format pliku docx .docx
15.2 kB
2019-10-04, 10:26:33
29
Umowa moduł 1a i 1b - Fundusz Pracy
format pliku pdf .pdf
262.5 kB
2020-04-22, 13:52:25
30
Umowa moduł 1a i 1b - Rezerwa Celowa
format pliku pdf .pdf
264.9 kB
2020-04-22, 13:52:42
31
Umowa moduł 2 - Rezerwa Celowa
format pliku pdf .pdf
242.1 kB
2020-04-22, 13:53:01
32
Umowa moduł 3 - Fundusz Pracy
format pliku pdf .pdf
237.4 kB
2020-04-22, 13:53:13
33
Umowa moduł 3 - Rezerwa Celowa
format pliku pdf .pdf
208.9 kB
2020-04-22, 13:53:32
34
kosztorys szczegolowy - wzor - moduł 1a i 1b - RC, FP
format pliku xlsx .xlsx
18.6 kB
2020-05-18, 07:33:20
35
kosztorys szczegolowy - wzor - moduł 3 - RC, FP
format pliku xlsx .xlsx
16.4 kB
2020-05-18, 07:33:42
36
Wniosek o wypłatę dofinansowania - wzor - moduł 3 - FP
format pliku doc .doc
89 kB
2020-05-18, 07:34:00
37
Wniosek o wypłatę dofinansownaia - wzor - moduł 1a i 1b - FP
format pliku docx .docx
37.3 kB
2020-05-18, 07:34:32
38
moduł 1a,b - maluch+ 2020 - załącznik nr 6 - sprawozdanie z realiz zadania - wzór
format pliku doc .doc
119.5 kB
2020-12-16, 14:53:29
39
moduł 1a,b - maluch+ 2020 - załącznik nr 7 - sprawozdanie z trwałosci projektu - wzór
format pliku doc .doc
55 kB
2020-12-16, 14:53:09
40
moduł 2 - maluch+ 2020 - załącznik nr 4 - sprawozdanie z realiz zadania - wzór
format pliku doc .doc
97 kB
2020-12-16, 14:54:05
41
moduł 3 - maluch+ 2020 - załącznik nr 8 - sprawozdanie z realiz zadania - wzór
format pliku doc .doc
119 kB
2020-12-16, 14:54:24
42
moduł 3 - maluch+ 2020 - załącznik nr 9 - sprawozdanie z trwałości projektu - wzór
format pliku doc .doc
56 kB
2020-12-16, 14:54:57
cofnij do druku na górę