Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

2019-06-04

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dla województwa zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodę w ogólnej kwocie 656.952,48 zł, w tym:

- moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego - 558.570,40 zł (w tym 5.530,40 zł na koszty obsługi)

- moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego - 24.433,92 zł (w tym 241,92 zł na koszty obsługi)

- moduł III – świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki -  73.948,16 zł (w tym na koszty obsługi 732,16 zł)

 

Program "Opieka wytchnieniowa", skierowany do gmin i powiatów, to jedno z założeń Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:  

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Program będzie realizowany w trzech modułach:
MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług
opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:
a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy
posiadających miejsca całodobowego pobytu,
b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

 

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

Jednocześnie informuję, że gminy zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. oświadczenia o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  (wg wzoru będącego załącznikiem nr 7 do Programu).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
załącznik numer 7 opieka wytchnieniowa - Oświadczenie o przyjęciu środków finansowych
format pliku docx .docx
13.1 kB
2019-06-04, 12:55:03
2
Lista gmin zatwierdzonych w ramach Programu Opieka wytchnieniowa
format pliku pdf .pdf
37.6 kB
2019-06-04, 12:55:17
cofnij do druku na górę