Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Konkursy - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

2019-03-22

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
ogłasza konkurs na stanowisko
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej
w Szczecinie

ZAKRES ZADAŃ

  1. współpracy z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
  2. nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
  3. zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie łowieckim polnym, na terenie niewchodzącym
    w skład obwodów łowieckich albo z miejsca, którego nie można ustalić oraz pobieranie środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy;
  4. przekazywania Polskiemu Związkowi Łowieckiemu nieodpłatnie trofeum zwierzyny bezprawnie pozyskanej;
  5. pobierania ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodzie łowieckim polnym, na terenie niewchodzącym w skład obwodów łowieckich oraz z miejsca, którego nie można ustalić,

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do: 25 kwietnia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego.
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Łowieckiej”
 
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


INNE INFORMACJE 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" – za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzory oświadczeń znajdują się na końcu ogłoszenia.Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.   Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP ZUW oraz w siedzibie Urzędu.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia konkursu. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

  1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: ok@szczecin.uw.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 91/43 03 633.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie kandydata
format pliku docx .docx
20.7 kB
2019-03-22, 14:27:02
cofnij do druku na górę