ZUW Szczecin. Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz odtwarzaniu istniejących połączeń nn – 0,4.kV wraz z towarzysząca jej infrastrukturą, zlokalizowaną na działce nr 430/1 w obrębie 0004 miasto Dębno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Modernizacja oraz rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w mieście Dębno”.

2

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 288/9 w obrębie Daleszewo w gminie Gryfino.

3

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kotłowni kontenerowej, zbiorników ppoż. oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej i instalacji oświetleniowej, zlokalizowanych na działce nr 128 obr. 0046 Konotop.

4

Karta informacyjna - decyzja - Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta.

5

Obwieszczenie - decyzja - Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 09.01.2017r. Pani Ewy Ciszek Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie - występującej w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 21.03.2017r. decyzję nr 2/2017, znak: K-AP-1.7820.1-5.2016.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta”.

6

Karta infromacyjna - decyzja - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11.

7

Obwieszczenie - decyzja - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.09.2016r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 14.03.2017r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 1/2017, znak: K-AP-1.7820.7-23.2016.EW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11.

8

Karta informacyjna - decyzja - Przebudowa Al. Armii Krajowej na odc. od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy w Koszalinie - pas DK 11

Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie - pas DK 11 - dz. nr 20/1, 341/2, 131, 132, 319/2, 343 obr. 0020 Koszalin, dz. nr 384, 1/7 obr. 0021 Koszalin, dz. nr 2/2 obr. 0022 Koszalin

9

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 34 w obudowie betonowej wraz przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4,kV na stacji Wielanowo, zlokalizowanych na działce nr 430/6 w obrębie Wielanowo w gminie Grzmiąca.

10

Karta informacyjna - decyzja - rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114

Przebudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114

11

Karta inf. - decyzja dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Brzózki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych – komunalnych (grawitacyjnej i ciśnieniowej) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 114, na działkach nr: 344, 380/16, 380/12, 379/1, 91/18, 91/16, 91/14, 368/1, 327/7, 365/6, 365/19, 365/15, 396/9, 362/1, 359/1, 358/1, 349/52, 351/5, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno.

12

Karta informacyjna - wniosek - budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, na terenie portu morskiego, działki nr 35/3 i 17/8, obręb1084 Szczecin.

13

Obwieszczenie - decyzja - rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciagu dr. woj. nr 114

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.12.2016 r. Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 15.03.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 5/2017, znak: AP-1.7820.129-4.2017.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

14

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 264/9 obr. Konotop.

15

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4,kV na stacji Chociwel, zlokalizowanych na działce nr 154/7 w obrębie Chociwel 2.

16

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego m. Dźwirzyno, zlokalizowanego na działce nr 239/3 w obrębie Stary Borek w gminie Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 zasilającego m. Dźwirzyno, która polegać ma na budowie gazociągu i rozbiórce starego gazociągu ( na odcinku Stary Borek- Dźwirzyno )”.

17

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w m. Brzózki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych – komunalnych (grawitacyjnej i ciśnieniowej) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 114, na działkach nr: 344, 380/16, 380/12, 379/1, 91/18, 91/16, 91/14, 368/1, 327/7, 365/6, 365/19, 365/15, 396/9, 362/1, 359/1, 358/1, 349/52, 351/5, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno.

18

karta inf. na bip - decyzja dotycząca przebudowy rozdzielni 400kV Dunowo

Budowa budynku technologicznego, przebudowa rozdzielni napowietrznej 110 kV, budowa drogi dojazdowej i budowa dróg wewnętrznych oraz budowa ogrodzenia, na działce nr 2/12 obręb 0072 Giezkowo w ramach zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo”.

19

Karta infomacyjna wniosek - rozbudowa drogi wojewódzkiej 102 (Łukęcin Rewal).pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Rewal.

20

karta infor. na bip decyzja - budowa przepławki dla ryb na rzece Stara rega, dz. nr 113, obręb Tarnowo.pdf

Budowa przepławki dla ryb na rzece Stara Rega w km 8+400 , działka nr: 113, obręb Tarnowo.

21

Karta informacyjna - decyzja - Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy

Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty).

22

karta informacyjna-decyzja budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

zmiana decyzji nr 273/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 14.10.2013 r., znak: AP-1.7840.18.180- 10.2013.RS o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy ulicy Przejazd w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/7, obręb 1084 Szczecin, zmienionej decyzją nr 229/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 28.07.2014 r., znak: AP- 1.7840.1.180-3.2014.RS

23

Obwieszczenie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 stycznia 2017 r. (uzupełniony w dniu 10 lutego 2017 r.) Pana Filipa Walczaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Rewal.

24

obwieszczenie-budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.08.2016 r. Pana Łukasza Stepnowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 07.03.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 4/2017, znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty).

25

Karta informacyjna - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin

Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

26

Obwieszczenie - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2016 r. Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 06 marca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2017, znak AP-1.7820.122-13.2016.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.

27

Obwieszczenie - wniosek - budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.03.2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”.

28

Karta informacyjna - wniosek - budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo

Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk” – gmina Polanów, obręb Żydowo

29

obwieszczenie-Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.02.2017 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Daniela Hawryłkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.

30

Karta informacyjna - wniosek Ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.

31

Karta informacyjna - decyzja - budowa infrastruktury dla potrzeb przebudowy magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy w Świnoujściu

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy” przy ulicy Kasztanowej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 20/3, obręb 0011 Świnoujście

32

karta informacyjna-decyzja przebudowa nabrzeża Starówka w Szczecinie

przebudowa nabrzeża Starówka w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr: 12/21, 95/10 Wm, 96 Wm, obręb 1084 Szczecin.

33

karta informacyjna-decyzja przebudowa magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy w Świnoujściu

budowa przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy” przy ulicy Kasztanowej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 20/3, obręb 0011 Świnoujście

34

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.

35

OBWIESZCZENIE w sprawie rozbudowy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

36

Karta informacyjna na temat wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Karta dotyczy rozbudowy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

37

KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172

38

OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”

39

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

40

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę