ZUW Szczecin. Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

2011-10-14

Uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

ikonka przypisana do artykułu
Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu uzyskania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem, społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego powinny złożyć wniosek, zawierający:

·         oznaczenie wnioskodawcy (pełna nazwa, adres siedziby, dane teleadresowe);

·         określenie obszaru działania jednostki;

·         określenie maksymalnego czasu dotarcia ratowników jednostki na miejsce zdarzenia;

·         określenie pozostających do dyspozycji jednostki środków łączności, niezbędnych dla zapewnienia gotowości operacyjnej;

·         wskazanie numerów telefonów kontaktowych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

·         oświadczenie kierownika jednostki dotyczące spełniania przez ratowników wymagań określonych w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

·         poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów rejestrowych jednostki;

·         dokumenty poświadczające zakres zadań statutowych jednostki;

·         listę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;

·         poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń ratowników o ukończeniu wymaganego przepisami kur-su w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;

·         wykaz wyposażenia, jakim dysponuje jednostka.    

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów, Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej dokonuje wpisu jednostki do rejestru jednostek współpracujących z systemem lub odmawia wpisu w przypadku nie spełniania przez wnioskodawcę wymogów określonych  w art. 17 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Termin załatwienia sprawy zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

 

 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Ratownictwa Medycznego

 

KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 129.

tel.  91 43 03 586

faks  91 43 03 330

e-mail: uswirzew@szczecin.uw.gov.pl


Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra  Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Opłaty:

OPŁATA PODSTAWOWA - BRAK OPŁATY 

 

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego wynosi 10 zł i powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku.

 

ULGI I ZWOLNIENIA

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.) zwolnione są od ponoszenia opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się:

·         gotówką w kasie organu podatkowego – Urząd Miejski w Szczecinie Plac Armii Krajowej 1;

·         lub bezgotówkowo na rachunek tego organu prowadzony w Banku PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883 tytułem: „opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)


Uwagi :

 

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wpis społecznych organizacji ratowniczych do rejestru następuje na ich wniosek, w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że jednostka ta:

1) zapewnia gotowość operacyjną,

2) dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości o której mowa w pkt 1,

3) dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt1.

 

Jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w rejestrze jednostek współpracujących z systemem (art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

 Podstawa prawna:

art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r., poz. 757 z późn. zm.).„”

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-10-14 o godzinie: 10:59:13 przez użytkownika Jerzy Nitka
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-11-07 o godzinie: 12:24:09 przez użytkownika Urszula Świerżewska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-11-07 o godzinie: 12:24:09 przez użytkownika Urszula Świerżewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3956 razy.
historia wersji:
2016-11-07, 12:24:09 - Urszula Świerżewska
2016-11-07, 12:23:17 - Urszula Świerżewska
2016-05-16, 13:43:16 - Urszula Świerżewska
2016-05-16, 13:40:26 - Urszula Świerżewska
2013-12-09, 12:47:21 - Robert Drozdowicz
2013-12-09, 12:46:13 - Robert Drozdowicz
2013-12-09, 12:44:36 - Robert Drozdowicz
2012-07-17, 11:44:22 - Piotr Pieleszek
2012-07-17, 11:44:12 - Piotr Pieleszek
2012-05-04, 13:38:53 - Piotr Pieleszek
2011-10-14, 13:19:06 - Jerzy Nitka
2011-10-14, 10:59:13 - Jerzy Nitka

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO REJESTRU JEDNOSTEK WSPOLPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.
.docx
14.7 kB
2016-11-07, 11:47:37
2
OŚWIADCZENIE
.doc
24.5 kB
2016-11-07, 12:01:34
cofnij do druku na górę