ZUW Szczecin. Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów - Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

2013-04-09

Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

ikonka przypisana do artykułu

Zgodnie z art. 16p ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) na podstawie danych przekazywanych przez wojewodów, Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych (użytkowników rejestru) w systemie ewidencyjno-informatycznym.

 

Sposób udostępniania danych wpisanych do rejestru określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (Dz. U. z 2012 r. poz. 415).

 

Wojewoda wyznacza osobę do przekazywania danych do rejestru i współpracy z CMKP. Przekazywanie danych do rejestru polega na umieszczaniu danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych, uzupełnianiu i modyfikacji danych rejestrowych oraz wykreślaniu danych z rejestru za pomocą systemu ewidencyjno-informatycznego. Dane są przekazywane do rejestru drogą elektroniczną w postaci danych zaszyfrowanych gwarantujących ich bezpieczeństwo i poufność.

 

CMKP zapewnia warunki techniczne umożliwiające prowadzenie rejestru, kontroluje przekazywane dane pod względem ich jakości i kompletności, konsoliduje dane oraz sprawuje nadzór nad gromadzeniem danych w rejestrze i bezpieczeństwem elektronicznej bazy danych rejestrowych.

 

Rejestr jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp do danych przez osoby nieupoważnione.

 

CMKP udostępnia dane wpisane do rejestru użytkownikom rejestru wymienionym w art. 16p ust. 3 ustawy, tj. m.in. wojewodom.

Podmiotom niewymienionym w art. 16p ust. 3 ustawy, niebędącym podmiotami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), CMKP udostępnia dane wpisane do rejestru na wniosek złożony w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, który powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych wpisanych do rejestru;
  2. uzasadnienie interesu prawnego do uzyskania danych wpisanych do rejestru;
  3. określenie zakresu danych i wskazanie okresu, którego mają dotyczyć udostępniane dane;
  4. wskazanie sposobu udostępnienia danych oraz podanie odpowiednio adresu do korespondencji albo adresu poczty elektronicznej;
  5. własnoręczny podpis, w przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej;
  6. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, w przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej.

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, dyrektor CMKP lub osoba przez niego upoważniona wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Dane wpisane do rejestru udostępnia się w postaci papierowej lub elektronicznej, a ich przekazanie następuje:

  1. w przypadku postaci papierowej – przez odbiór osobisty albo przesłanie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru;
  2. w przypadku postaci elektronicznej – przez przesłanie na adres poczty elektronicznej przy zastosowaniu fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-04-09 o godzinie: 14:14:25 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2013-04-09 o godzinie: 14:19:51 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2013-04-09 o godzinie: 14:19:51 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4932 razy.
historia wersji:
2013-04-09, 14:19:51 - Monika Zwierzchowska
2013-04-09, 14:17:26 - Monika Zwierzchowska
2013-04-09, 14:16:13 - Monika Zwierzchowska
2013-04-09, 14:14:25 - Monika Zwierzchowska
cofnij do druku na górę