ZUW Szczecin. Zasady postępowania kwalifikacyjnego
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów - Zasady postępowania kwalifikacyjnego

2013-02-04

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

ikonka przypisana do artykułu

W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.


Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów przeprowadza Wojewoda Zachodniopomorski dwa razy do roku w terminach: 1 – 31 marca oraz 1 – 31 października.


Liczba przyznanych  
miejsc rezydenckich na dane postępowanie kwalifikacyjne, w podziale na poszczególne dziedziny medycyny ogłaszana jest przez Ministra Zdrowia na stronie internetowej www.mz.gov.pl na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania.
 

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich na dane postępowanie kwalifikacyjne, w podziale na poszczególne dziedziny medycyny  ogłaszana jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.
 

Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny, w określonym trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia.


Niewykorzystane rezydenckie
miejsca szkoleniowe, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, wojewoda może dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą. 


Wojewoda Zachodniopomorski może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, w tym objęte rezydenturą nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego. 


Lekarz ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.


Wniosek w formie elektronicznej
dostępny pod adresem:  http://wors.cmkp.edu.pl   składa się w dwóch terminach:


Procedura składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
:


Na dane postępowanie kwalifikacyjne, lekarz/lekarz dentysta może złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (w trybie rezydentury i w trybie pozarezydenckim) tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Każde wygenerowanie kolejnego wniosku w danym trybie przez danego użytkownika na to samo postępowanie kwalifikacyjne, automatycznie dezaktywuje poprzedni wniosek. W przypadku gdy kolejny wniosek dotyczy innego województwa niż poprzednie, wszystkie poprzednie wnioski stają się nieaktualne.

W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.


Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być jednocześnie uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich.Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć:

w trybie rezydentury:

w trybie pozarezydenckim:

 • oświadczenie do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji,
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo :”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  świadectwa złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK)
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach

Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów!

 

Uwaga !
Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty. (art. 16ea ust. 1ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125)

 • oświadczenie do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji,
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo :”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”,
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych.
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji  odbywania specjalizacji w jednym z następujących trybów:
  - na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;
  - w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;
  - na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również zgodę pracodawcy
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę
 • oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach

W przypadku ubiegania się w postępowaniu kwalifikacyjnym o uzyskanie dodatkowych punktów należy dołączyć:

 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych.
 • zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub 30 września, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego
 • zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych

Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów!


Uwaga
! 

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.


W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiony bez rozpoznania.


Wniosek wraz z wymaganym kompletem załączników lekarz składa osobiście lub przesyła na adres:
 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia Publicznego 
Oddział Polityki Zdrowotnej oraz Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia  
ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin


 

Punkty przyznawane za egzamin specjalizacyjny w zakresie posiadania odpowiedniej specjalizacji  I°/II° lub PES 
 

Ocenę średnią z egzaminu specjalizacyjnego PES lub II° wylicza odpowiednio CEM w Łodzi lub CMKP w Warszawie.

 

 

 

 

Ocenę średnią z egzaminu specjalizacyjnego wylicza odpowiednie WCZP na terenie, którego lekarz przystąpił do egzaminu. Lekarze, którzy zdawali egzamin I° w innym województwie niż zachodniopomorskie, powinni dostarczyć  zaświadczenie lub kserokopię protokołu  z egzaminu z odpowiedniego WCZP.

3,00 - 3,49

3,50 - 3,99

4,00 - 4,49

4,50 - 4,99

5,00

średnia ocen

punkty za ocenę

średnia ocen

punkty za ocenę

średnia ocen

punkty za ocenę

średnia ocen

punkty za ocenę

średnia ocen

punkty za ocenę

3,00

116,0

3,50

136,0

4,00

156,0

4,50

176,0

5,00

196,0

3,01

116,4

3,51

136,4

4,01

156,4

4,51

176,4

5,00

z wyróżnieniem

200,0

 

3,02

116,8

3,52

136,8

4,02

156,8

4,52

176,8

3,03

117,2

3,53

137,2

4,03

157,2

4,53

177,2

 

 

3,04

117,6

3,54

137,6

4,04

157,6

4,54

177,6

 

 

3,05

118,0

3,55

138,0

4,05

158,0

4,55

178,0

 

 

3,06

118,4

3,56

138,4

4,06

158,4

4,56

178,4

 

 

3,07

118,8

3,57

138,8

4,07

158,8

4,57

178,8

 

 

3,08

119,2

3,58

139,2

4,08

159,2

4,58

179,2

 

 

3,09

119,6

3,59

139,6

4,09

159,6

4,59

179,6

 

 

3,10

120,0

3,60

140,0

4,10

160,0

4,60

180,0

 

 

3,11

120,4

3,61

140,4

4,11

160,4

4,61

180,4

 

 

3,12

120,8

3,62

140,8

4,12

160,8

4,62

180,8

 

 

3,13

121,2

3,63

141,2

4,13

161,2

4,63

181,2

 

 

3,14

121,6

3,64

141,6

4,14

161,6

4,64

181,6

 

 

3,15

122,0

3,65

142,0

4,15

162,0

4,65

182,0

 

 

3,16

122,4

3,66

142,4

4,16

162,4

4,66

182,4

 

 

3,17

122,8

3,67

142,8

4,17

162,8

4,67

182,8

 

 

3,18

123,2

3,68

143,2

4,18

163,2

4,68

183,2

 

 

3,19

123,6

3,69

143,6

4,19

163,6

4,69

183,6

 

 

3,20

124,0

3,70

144,0

4,20

164,0

4,70

184,0

 

 

3,21

124,4

3,71

144,4

4,21

164,4

4,71

184,4

 

 

3,22

124,8

3,72

144,8

4,22

164,8

4,72

184,8

 

 

3,23

125,2

3,73

145,2

4,23

165,2

4,73

185,2

 

 

3,24

125,6

3,74

145,6

4,24

165,6

4,74

185,6

 

 

3,25

126,0

3,75

146,0

4,25

166,0

4,75

186,0

 

 

3,26

126,4

3,76

146,4

4,26

166,4

4,76

186,4

 

 

3,27

126,8

3,77

146,8

4,27

166,8

4,77

186,8

 

 

3,28

127,2

3,78

147,2

4,28

167,2

4,78

187,2

 

 

3,29

127,6

3,79

147,6

4,29

167,6

4,79

187,6

 

 

3,30

128,0

3,80

148,0

4,30

168,0

4,80

188,0

 

 

3,31

128,4

3,81

148,4

4,31

168,4

4,81

188,4

 

 

3,32

128,8

3,82

148,8

4,32

168,8

4,82

188,8

 

 

3,33

129,2

3,83

149,2

4,33

169,2

4,83

189,2

 

 

3,34

129,6

3,84

149,6

4,34

169,6

4,84

189,6

 

 

3,35

130,0

3,85

150,0

4,35

170,0

4,85

190,0

 

 

3,36

130,4

3,86

150,4

4,36

170,4

4,86

190,4

 

 

3,37

130,8

3,87

150,8

4,37

170,8

4,87

190,8

 

 

3,38

131,2

3,88

151,2

4,38

171,2

4,88

191,2

 

 

3,39

131,6

3,89

151,6

4,39

171,6

4,89

191,6

 

 

3,40

132,0

3,90

152,0

4,40

172,0

4,90

192,0

 

 

3,41

132,4

3,91

152,4

4,41

172,4

4,91

192,4

 

 

3,42

132,8

3,92

152,8

4,42

172,8

4,92

192,8

 

 

3,43

133,2

3,93

153,2

4,43

173,2

4,93

193,2

 

 

3,44

133,6

3,94

153,6

4,44

173,6

4,94

193,6

 

 

3,45

134,0

3,95

154,0

4,45

174,0

4,95

194,0

 

 

3,46

134,4

3,96

154,4

4,46

174,4

4,96

194,4

 

 

3,47

134,8

3,97

154,8

4,47

174,8

4,97

194,8

 

 

3,48

135,2

3,98

155,2

4,48

175,2

4,98

195,2

 

 

3,49

135,6

3,99

155,6

4,49

175,6

4,99

195,6

 

 

†    

 

 


Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.


Zatwierdzone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniki postępowania kwalifikacyjnego udostępnia do wglądu w swojej siedzibie w formie zakodowanych (wg identyfikatora systemu WORS) list rankingowych w poszczególnych dziedzinach  medycyny oraz na stronie  internetowej  www.szczecin.uw.gov.pl


Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2013-02-04 o godzinie: 12:33:48 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-02-02 o godzinie: 15:05:35 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-02-02 o godzinie: 15:05:35 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 14347 razy.
historia wersji:
2017-02-02, 15:05:35 - Monika Zwierzchowska
2015-04-27, 09:19:26 - Monika Zwierzchowska
2015-02-13, 14:15:52 - Monika Zwierzchowska
2015-02-05, 09:03:47 - Monika Zwierzchowska
2013-05-02, 13:09:14 - Monika Zwierzchowska
2013-05-02, 13:06:22 - Monika Zwierzchowska
2013-02-05, 10:31:17 - Monika Zwierzchowska
2013-02-04, 12:34:47 - Monika Zwierzchowska
2013-02-04, 12:33:48 - Monika Zwierzchowska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie
.doc
42.5 kB
2015-02-13, 14:29:29
2
Oświadczenie - prawo wykonywania zawodu
.doc
25 kB
2015-02-13, 14:30:28
3
Zgoda pracodawcy
.doc
28.5 kB
2013-02-04, 12:38:05
4
Zgoda studia doktoranckie
.doc
26 kB
2013-02-04, 12:37:47
cofnij do druku na górę