ZUW Szczecin. Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów - Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy

2012-02-24

Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy

ikonka przypisana do artykułu

Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy dentystów w określonej dziedzinie medycyny

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 poz. 26)

 


 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji przeprowadzane jest dwa razy w roku w terminach od dnia 1 marca do 31 marca oraz od dnia 1 października do 31 października.

2. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny należy złożyć w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej http://wors.cmkp.edu.pl w terminach odpowiednio do dnia 28 lutego oraz do dnia 30 września każdego roku. Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy przesłać go w formie papierowej do wojewody w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Przy składaniu wniosków o obywanie specjalizacji w trybie rezydentury:

 

 

Przy składaniu wniosków o obywanie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:

 

1. na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,

2. w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,

3. na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,

 

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, należy dołączyć:

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje i uwzględnia w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji:

  1. jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty – wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEK) albo, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP/LDEK), 
  2. jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty – wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LEP/LDEP lub LEK/LDEK, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu, 
  3. w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1-5 również punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/LDEP lub LEK/LDEK albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych.

Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym lista lekarzy zakwalifikowanych i lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego dostępna jest w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego oraz na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl

 

Termin złożenia wniosku o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego do właściwego wojewody wynosi 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.

 


 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Wojewoda kieruje lekarza do odbycia specjalizacji, po przedstawieniu przez niego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 kwietnia lub do dnia 15 listopada.

 


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Zdrowia Publicznego

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin   

www.szczecin.uw.gov.pl

 

KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

pokój 248      tel. (91) 43-03-312, (91) 43-03-317, fax (91) 43-03-312

pokój 247      tel. (91) 43-03-321

pokój 245      tel. (91) 43-03-222, fax (91) 43-03-318

e-mail: zp@szczecin.uw.gov.pl

 


 

Tryb odwoławczy:

 

NIE PRZYSŁUGUJE

 


 

Opłaty:

 

BRAK OPŁAT

 


 

Uwagi:

 

BRAK

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-02-24 o godzinie: 09:09:35 przez użytkownika Tomasz Zarębski
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2014-04-28 o godzinie: 08:59:18 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2014-04-28 o godzinie: 08:59:18 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8573 razy.
historia wersji:
2014-04-28, 08:59:18 - Monika Zwierzchowska
2014-04-28, 08:59:01 - Monika Zwierzchowska
2013-07-08, 11:01:15 - Monika Zwierzchowska
2013-03-01, 08:31:45 - Monika Zwierzchowska
2013-03-01, 08:29:30 - Monika Zwierzchowska
2013-03-01, 08:28:38 - Monika Zwierzchowska
2013-03-01, 07:54:36 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 13:23:46 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 10:40:16 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 08:55:32 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 08:55:04 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 08:54:25 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 08:53:08 - Monika Zwierzchowska
2012-11-15, 08:38:01 - Monika Zwierzchowska
2012-11-09, 13:43:37 - Monika Zwierzchowska
2012-11-09, 13:41:57 - Monika Zwierzchowska
2012-11-09, 13:36:39 - Monika Zwierzchowska
2012-11-09, 13:35:08 - Monika Zwierzchowska
2012-11-09, 13:33:23 - Monika Zwierzchowska
2012-04-22, 01:15:02 - Piotr Pieleszek
2012-02-24, 09:12:09 - Tomasz Zarębski
2012-02-24, 09:11:09 - Tomasz Zarębski
2012-02-24, 09:09:35 - Tomasz Zarębski
cofnij do druku na górę