ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Rejestry i ewidencje - Rejestr zbiorów danych osobowych
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2017-03-03

Rejestr zbiorów danych osobowychRejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH klientów

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jest

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI.

Adres siedziby:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Zachodniopomorskiego.
Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:

- społecznych i służby zdrowia,
- cudzoziemców,
- obywatelskich,
- orderów i odznaczeń,
- budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
- nieruchomości,
- zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
- ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- geodezji.


ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jan Kępiński

tel. 91 4303444

jkepinski@szczecin.uw.gov.pl

 

Rejestr zbiorów danych osobowych (art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych)

 1. Mandaty Karne,
 2. Rejestr kandydatów przekazanych z byłej WSM,
 3. Rejestr wniosków i decyzji pozwolenia na budowę,
 4. Osoby skierowane do zwalczania epidemii,
 5. Podmioty lecznicze,
 6. Rejestr tłumaczy języka migowego,
 7. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 8. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny ZUW uzupełniony,
 9. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
 10. Świadectwa rekompensacyjne,
 11. Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
 12. Wnioski o przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych,
 13. Zgłoszenia o rozpoczęciu szkoleń przez ośrodki szkolenia,
 14. Uprawnienia kierowców do kierowania pojazdami,
 15. Ewidencja instruktorów techniki jazdy,
 16. Wnioski o egzamin  i  protokoły egzaminacyjne z egzaminów na instruktorów nauki jazdy,
 17. Ewidencja paszportowa,
 18. SYRIUSZ,
 19. CHRONOS,
 20. Mała Kartoteka Zaproszeń,
 21. Wideorejestrator,
 22. Monitoring wewnętrzny budynku Delegatury ZUW,
 23. Kopie zabezpieczające geodezyjnych baz danych,

Zbiory zarejestrowane przed 1 stycznia 2015 r. w REJESTRZE GIODO

 

1. Dane osobowe przetwarzane w systemie obiegu dokumentów oraz w zarejestrowanych w tym systemie aktach spraw.
2. Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych.
3. Dokumenty i dane w postaci papierowej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP.
4. Ewidencja egzaminatorów i instruktorów.
5. Ewidencja paszportowa.
6. Ewidencja pilotów wycieczek.
7. Ewidencja przewodników turystycznych.
8. Ewidencja wniosków o wypłatę rekompensat.
9. Ewidencja zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie organizatora turystyki i pośrednika turystycznego.
10. Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.
11. Imienny wykaz żołnierzy rezerwy wytypowanych do nadania przydziału mobilizacyjnego do wojewódzkiego ośrodka analizy danych i alarmowania.
12. Kopie zabezpieczające bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru województwa zachodniopomorskiego.
13. Książka ewidencji przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej wojewódzki ośrodek analizy danych i alarmowania.
14. Mała kartoteka zaproszeń.
15. Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
16. Oświadczenia o stanie majątkowym osób sprawujących funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych dla których organem założycielskim jest wojewoda szczeciński oraz o działalności gospodarczej małżonka tych osób.
17. Plan działania wojewódzkiego ośrodka analizy danych i alarmowania.
18. Rejestr i dokumentacja tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
19. Rejestr kancelaryjny.
20. Rejestr kandydatów przekazanych z wojewódzkiej sm.
21. Rejestr osób, które utraciły obywatelstwo polskie; rejestr wydanych poświadczeń obywatelstwa polskiego; rejestr aktów uznania za obywatela polskiego i nabycia obywatelstwa polskiego
22. Rejestr petycji skarg i wniosków.
23. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
24. Rejestr wniosków o ukaranie złożonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Dokumentacja akt dotyczących postepowania egzekucyjnego w zakresie wykonywania orzeczeń.
25. Rejestracja użytkowników w elektronicznej skrzynce podawczej zachodniopomorskiego urzędu wojewódzkiego.
26. Skład wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
27. System ksiąg wodnych.
28. Świadectwa rekompensacyjne dla sfery budżetowej województwa zachodniopomorskiego.
29. Uprawnienia budowlane.
30. Wkaz osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
31. Wojewódzka ewidencja ludności pesel województwa zachodniopomorskiego.
32. Wojewódzka ewidencja pojazdów.
33. Wykaz osób upoważniownych do samodzielnego wykonywania prac związanych z klasyfikacją gruntów i kartografią gleb z terenu województwa zachodniopomorskiego.
34. Zachodniopomorski rejestr mandatów kredytowych.
35. Zbiór danych o uprawnieniach kierowców do kierowania pojazdami.
36. Zbiór ofert dla celów rekrutacji.
37. Zbiór oświadczeń majątkowych przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego woj. Zachodniopomorskiego.
 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2017-03-03 o godzinie: 10:55:55 przez użytkownika Jan Kępiński

cofnij do druku na górę