ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-04-17

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej


 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

Zgodnie z art. 28 ustawy,  pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
  • co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
  • co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • buwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 • jest zapewniona doraźna  i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
 • wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Zachodniopomorskiego, zawierający:
  • dokładną nazwę i adres zakładu ( z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej)
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.),
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),
 2. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1)
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy potwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki –  zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych : umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną wraz z wykazem tych usług, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym pielęgniarka zatrudniona w takiej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa wyżej), a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzyi na zabiegi rehabilitacyjne,
 5. kopię  wyciągu z Krajowego Rejestru Sadowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z tego rejestru, lub zaświadczenie aktualne o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu  - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez odpowiedni organ ,
 6. kopię aktualnego zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru  REGON,
 7. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP) oraz kopię aktualnego wniosku o potwierdzenie nadania NIP (druk NIP-5),
 8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty  załączone do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.Termin i sposób załatwiania sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, do 30 dni.Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Społecznych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                                                           

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                                                                  

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  - pokój 69

tel. (0-91) 43-03-455   fax (0-91) 43-35-531

www.szczecin.uw.gov.plTryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

 • Brak

ULGI I ZWOLNIENIA

 • Brak

OPŁATA SKARBOWA

 • od czynności urzędowych – wydania decyzji administracyjnej - 10,00 zł
 • od odpisu, wypisu, kopii - 5,00 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy )
 • od zaświadczenia        - 17,00 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Wpłaty należy dokonać:

 • gotówką w kasach Urzędu Miasta Szczecina, Pl. Armii Krajowej 1
 • w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy:

    

Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

                          49 1240 3927 1111 0010 1283 4883

tytułem:  „opłata skarbowa za .............”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635).  Uwagi:

 • brak

 
Oznaczenie karty informacyjnej, zgodne z „Instrukcją Kancelaryjną”:
S.0133/2/12

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-04-17 o godzinie: 08:56:22 przez użytkownika Tomasz Zarębski

cofnij do druku na górę