ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-01-02

Zatrudnienie cudzoziemca
 

Nazwa procedury:                  WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA

                                      

 


Podstawa prawna:

 

·       ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415),

·       rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. nr 16, poz. 84) oraz określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. nr 16, poz. 85),

·       rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. nr 156, poz. 1116),

·       rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 1644).


TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:

 

A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy;

 

C - dotyczy cudzoziemca który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;

 

D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

 

E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt B, C i D.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia powinna zgłosić się w pok. 92 /tel. 91 430 37 28/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny wniosek.

 

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pok. 92 wniosek wypełniony w języku polskim, przedstawić wymienione poniżej dokumenty oraz dołączyć do wniosku ich kserokopie:

Ø potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej:

  • aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;

1.     dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2.     aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;

·         kopię dowodu osobistego lub kopię paszportu - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

·         kopia aktu notarialnego o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

Ø kopię wszystkich stron dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;

Ø kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, dotyczących tzw. zawodów regulowanych;

Ø informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych
i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, jeżeli jest ona wymagana;

Ø kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy -
w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

Ø informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku
o zezwolenie typu B;

Ø kopię dowodu opłaty za zezwolenie;

Ø kopię zezwolenia na pobyt lub na pobyt czasowy /jeżeli cudzoziemiec posiada/.


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca trwa ok. 30 minut.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wydania bądź odmowy wydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                      

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

KONTAKT

Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45,

tel 91 430 37 28,

fax 91 422 57 12,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:

·       50 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy,

·       100 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące.

·       200 zł. w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

 

W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty.

 

ULGI I ZWOLNIENIA

brak

 

OPŁATA SKARBOWA

brak

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

Narodowy Bank Polski O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

 

 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415).


Uwagi:

 


 

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-01-02 o godzinie: 15:18:44 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę