ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-07-05

Zatrudnienie cudzoziemca
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
 
PN-EN ISO 9001:2009
 


 

 

 

 
 
 
 
Nazwa procedury:                  WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA
 
 
                                      
 
 

 
Podstawa prawna:
 
 
·       ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415),
·       rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. nr 16, poz. 84) oraz określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. nr 16, poz. 85),
·       rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. nr 156, poz. 1116),
·       rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. nr 195, poz. 1409).

 
TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:
 
 
A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy;
 
C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
 
D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 
E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego w innym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 
Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia powinna zgłosić się w pok. 93 /tel. 91 430 32 89/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny wniosek.
 
Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pok. 93 wniosek wypełniony w języku polskim oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
Ø     potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej:
·         aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
1.      dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
2.      aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;
·         kopię dowodu osobistego lub kopię paszportu - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
·         kopia aktu notarialnego o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
Ø     kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
Ø     kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, dotyczących tzw. zawodów regulowanych;
Ø     informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych
i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, jeżeli jest ona wymagana;
Ø     kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy -
w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
Ø     informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
Ø     kopię dowodu opłaty za zezwolenie;
Ø     kopię zezwolenia na pobyt lub na pobyt czasowy /jeżeli cudzoziemiec posiada/.

 
Termin i sposób załatwiania sprawy:
 
Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca trwa ok. 30 minut.
 
W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wydania bądź odmowy wydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.

 
Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:
 
NAZWA WYDZIAŁU
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                                            
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
KONTAKT
Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45,
tel 91 430 37 28,
fax 91 422 57 12,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl
 

 
Tryb odwoławczy:
 
Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 
Opłaty:
 
 
OPŁATA PODSTAWOWA
Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:
·       50 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy,
·       100 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące.
·       200 zł. w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.
 
 
W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty.
 
 
ULGI I ZWOLNIENIA
brak
 
OPŁATA SKARBOWA
brak
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:
 
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
 
ul. Wały Chrobrego 4
 
 
70 – 502 Szczecin
 
 
Narodowy Bank Polski O/O Szczecin
 
 
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
 
 
 
 
 
 
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca”
 
 
PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415).

 
Uwagi:
 
 

 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-07-05 o godzinie: 11:10:59 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę