ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-04-21

Zatrudnienie cudzoziemca
 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie:
  • wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r., nr 16, poz. 84),
  • określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009 r., nr 16, poz. 85),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1116),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 824),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2008 r., nr 17, poz. 106).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2009 r., nr 21, poz. 114).
 • kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010r., nr 30, poz. 594),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r., Nr 195, poz. 1409).


TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:

  

A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP;

B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;

D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP, delegowanego na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium RP na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany w pkt 2 – 4.

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

 • Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia.
 • Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 1 pkt 1, 10 i 11 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub
  • na podstawie wiz, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem tych wiz był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub
  • na podstawie wizy jednolitej wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,lub
  • w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
  • w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.
 • Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.
 • Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP określony został w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia MPiPS - Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz. 84.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 3. aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;
 4. kopię dowodu osobistego (lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży) - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 5. kopię umowy spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 6. kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wypełnione strony z danymi);
 7. kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, o których mowa w art. 88d ustawy (Jeżeli odrębne przepisy uzależniają możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia innej działalności od uzyskania zgody właściwego organu, podmiot powierzający wykonywanie pracy jest obowiązany uzyskać taką zgodę przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca);
 8. kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy (Nie stosuje się zapisów dotyczących wynagrodzenia, informacji z PUP w przypadku: cudzoziemca, który – w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium RP albo innego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium RP, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach /cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia/);
 9. informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, jeżeli jest ona wymagana;
 10. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 11. informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi  - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 12. kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 13. kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 14. kopię zezwolenia na pobyt lub na pobyt czasowy (jeżeli w dniu składania wniosku cudzoziemiec posiada stosowne zezwolenie);
 15. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca należydołączyć następujące dokumenty:


 1. dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 15, jeżeli uległy zmianie okoliczności objęte treścią dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia;
 2. kopia dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 3. informacja na temat rodzaju stosunku prawnego, który powierzający wykonanie pracy, ma zamiar nawiązać z cudzoziemcem (tj. rodzaj umowy);
 4. informacja podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o wysokości wynagrodzenia brutto dla cudzoziemca (stawka/okres);
 5. kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wypełnione strony z danymi);
 6. kopię zezwolenia na pobyt lub na pobyt czasowy (jeżeli w dniu składania wniosku cudzoziemiec posiada stosowne zezwolenie);

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek wraz ze stosownymi załącznikami podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia - (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r., nr 16, poz. 84)).


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wniosek składa się w pokoju  52 (tel. 91 – 4303 – 498, 91 – 4303 – 499)  lub w sekretariacie wydziału (p.17 – tel. 91 4303 -400). Wniosek można przesłać pocztą. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w p.52  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

 

Druk wniosku można pobrać oraz złożyć wniosek w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Koszalinie, Pl. Generała Andersa 34, 75-950 Koszalin, p. 147 (tel. 94 3 428 382) w terminach:

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 8.00 do 15

Czwartek w godzinach od 8.00 go 16.00

Termin załatwienia sprawy zgodny z  Kodeksem Postępowania Administracyjnego, do 30 dni.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                                            

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

 

KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

pok. Nr 52 (tel. 91 – 4303 – 498, 91 – 4303 – 499)    

faks  91  4 225 - 712

wsoim@szczecin.uw.gov.pl,

lub

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Pl. Generała Andersa 34

75-950 Koszalin

tel.  94 34 28 382  
pok.147

KONTAKT
poniedziałek  w godzinach od 7:45 do 17:45
od wtorku do piatku od 7:45 do 15:00 

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie  do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 


Opłaty: 

OPŁATA PODSTAWOWA

Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:

 • 50 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • 200 zł. w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty.

ULGI I ZWOLNIENIA

brak


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

 

 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzkiego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4 , 72-502 Szczecin

Narodowy Bank Polski  O/O szczecin

nr 6610101599 00559722 31000000

 

Opłatę można wnieść również  w kasie  urzędu w godzinach od 11.00 do 14.00. lub w kasie Delegatury Urzędu w Koszalinie w godz.: czwartek – 8.00 – 18.00, pozostałe dni (z wyjątkiem sobót) – 7.30-15.00.

 


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT

 

Art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r., Nr 195, poz. 1409).


Uwagi:

Zezwolenie na pracę zachowuje ważność w przypadku:

 1. gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
 2. zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
 3. przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 4. zmiany osoby reprezentującej pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 – jeżeli podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy niezwłocznie powiadomił o dokonanej zmianie w formie pisemnej wojewodę, który wydał zezwolenie, oraz pozostają spełnione wymagania określone w art. 88c i 88d, z wyjątkiem art. 88c ust. 1 pkt 2.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:51:57 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę