ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-12-09

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польшеWniosek o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:

 

A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;

D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt B, C, D.

Pracodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia powinien zgłosić się w pok. 96 /tel. 91 430 34 98 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny wniosek /istnieje również możliwość pobrania wniosku ze strony internetowej Urzędu – www.szczecin.uw.gov.pl/.

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pok. 93 wniosek wypełniony w języku polskim, przedstawić do wglądu wymienione poniżej dokumenty oraz dołączyć do wniosku ich kopie:

 

- zezwolenie typu A:

 1. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna - ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna - umowę spółki;
 3. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - akty notarialne o zawiązaniu spółki;
 4. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest ta agencja;
 6. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 7. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 8. informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych
  i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 9. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8. - w przypadku cudzoziemca, obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem pracy przez cudzoziemca powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – do wniosku należy dołączyć:
 • oświadczenie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,
 • umowy z cudzoziemcem,
 • dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (za okres nie krótszy niż 3 miesiące), jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy.

 

Przedłużenie zezwolenia A:

następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.
Wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu oraz dołączyć do wniosku kopie:

 1. dokumentów, o których mowa w pkt. 1-7;
 2. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.


- zezwolenie typu B:

 1. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji - umowę spółki;
 2. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - akty notarialne o zawiązaniu spółki;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 5. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 6. dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności (prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. dotyczących uzyskanego przez podmiot dochodu rocznego /12-krotność przeciętnego wynagrodzenia/ oraz wymaganego stanu zatrudnienia /zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez rok poprzedzający złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę/);
 7. informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
 8. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Przedłużenie zezwolenia B:

następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu oraz dołączyć do wniosku kopie:

 1. dokumentów, o których mowa w pkt. 1-7;
 2. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.


- zezwolenie typu C:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. dokumenty potwierdzające powiązania podmiotu przyjmującego z pracodawcą zagranicznym, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;
 4. dokument potwierdzający delegowanie cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego do podmiotu przyjmującego;
 5. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 6. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7.


- zezwolenie typu D:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.


- zezwolenie typu E:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:


Przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia lub przedłużenie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca trwa ok. 30 minut.
W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wydania bądź odmowy wydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.
Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,

pokój 96 - od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w poniedziałek od 8.00 do 16.45,
tel. 91 430 34 98,
fax 91 422 57 12,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Opłaty:

Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:

 • 50 zł. – w przypadku, gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • 200 zł. w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.


W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty.

Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
Narodowy Bank Polski O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę (imię i nazwisko cudzoziemca)”

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) oraz określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. nr 16, poz. 85 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. nr 155, poz. 919 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r., poz. 1644).


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-12-09 o godzinie: 10:52:40 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska

cofnij do druku na górę