ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Przedłużenie wizy / Visas / Визы
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-01-23

Przedłużenie wizy / Visas / Визыwniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

 

 

Jak uzyskać przedłużenie wizy?


Należy w języku polskim wypełnić formularz - dostępny na dole strony lub w miejscu składania dokumentów.


Formularz wraz z dokumentami składa się w:


Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4


p
okój 92
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


tel. 914303728
fax 914225712
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl


Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45.

 

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z formularzem?

 

 • kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży (paszport powinien posiadać co najmniej 3-miesięczny termin ważności od planowanego terminu upływu ważności wizy, zawierać co najmniej 2 wolne strony oraz powinien być wydany w ostatnich 10 latach),
 • potwierdzenie zameldowania,
 • aktualną, kolorową fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • potwierdzenie celu i warunków planowanego pobytu,
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (min. kwota 30.000 €),
 • posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na okres planowanego pobytu oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
 • potwierdzenie wiarygodności deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.

 

Ile czasu trwa składanie wniosku?

Przyjmowanie wniosku i rozmowa trwają około 45 minut.

W toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

 

Ile czasu czeka się na decyzję?

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia bądź odmowy przedłużenia wizy na terytorium RP.

 

Co należy po otrzymaniu pozytywnej decyzji?

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się.

 

W jaki sposób odwołać się od decyzji negatywnej?

Od decyzji służy odwołanie do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Ile płaci się za przedłużenie wizy?


Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 PLN.


Opłata skarbowa za przedłużenie wizy Schengen wynosi równowartość 30 € według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez EBC w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy.

 

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429


Wpisując tytuł wpłaty ”za przedłużenie wizy”

 

Podstawa prawna:

 • Dział IV Rozdział 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 maja 2014r. w sprawie przedłużenia wiz dla cudzoziemców.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009r. ustanawiające Kodeks Wizowy.
 • Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282).

informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-01-23 o godzinie: 10:08:44 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę