ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Przedłużenie wizy / Visas / Визы
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-04-30

Przedłużenie wizy
Podstawa prawna:

 

·       Dział IV Rozdział 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650),

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ** kwietnia 2014r. w sprawie przedłużenia wiz dla cudzoziemców,

·       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009r. ustanawiające Kodeks Wizowy,

·       Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o przedłużenie wizy powinna zgłosić się w pokoju 92 /tel. 914303728/Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny formularz.

 

Następnie cudzoziemiec powinien złożyć osobiście w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·       kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży (paszport powinien posiadać co najmniej 3-miesięczny termin ważności od planowanego terminu upływu ważności wizy, zawierać co najmniej 2 wolne strony oraz powinien być wydany
w ostatnich 10 latach)
,

·       potwierdzenie zameldowania,

·       aktualną, kolorową fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

·       dowód wniesienia opłaty skarbowej,

·       potwierdzenie celu i warunków planowanego pobytu,

·       posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (min. kwota 30.000 €),

·       posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na okres planowanego pobytu oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,

·       potwierdzenie wiarygodności deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Przyjmowanie wniosku o przedłużenie wizy trwa około 45 minut.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu. Rozmowa
z jedną osobą trwa średnio około 45 minut.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia bądź odmowy przedłużenia wizy na terytorium RP.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                      

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

KONTAKT

pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45,

tel. 914303728,

fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

brak

ULGI I ZWOLNIENIA

brak

 

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 PLN.

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy Schengen wynosi równowartość 30 € według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez EBC w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1

70 – 456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Wpisując tytuł wpłaty ”za przedłużenie wizy”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-04-30 o godzinie: 14:33:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę