ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-04-16

Zaproszenia
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
 
PN-EN ISO 9001:2009
 


 

 

 
 
 
 
Nazwa procedury:                  WNIOSEK O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ
 
 
                                      
 
 

 
Podstawa prawna:
 
 
·       Rozdział 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2011 r. Nr 264, poz. 1573),
·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003r. w wzoru formularza wniosku
o wpisanie  zaproszenia do ewidencji zaproszeń(Dz. U. Nr 150 poz. 1459),
·       Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
 

 
O wpis zaproszenia do ewidencji mogą ubiegać się następujące osoby:
 
 
·       obywatel polski zamieszkały na terytorium RP,
·       cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium RP lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo pobyt rezydenta długoterminowego UE,
·       osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium RP.
 
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 
Osoba ubiegająca się o wpisane zaproszenia do ewidencji zaproszeń powinna zgłosić się w pok. 92 /tel. 91 430 37 28/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny wniosek.
 
Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pok. 92 wniosek wypełniony w języku polskim oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
·       potwierdzenie posiadania źródła dochodu lub środków materialnych wraz z ich wysokością,
·       tytuł prawny do lokalu w którym zamierza przebywać zapraszany cudzoziemiec,
·       dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 

 
Termin i sposób załatwiania sprawy:
 
 
 
Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE trwa ok. 15 minut.
 
W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wpisania bądź odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
W przypadku decyzji pozytywnej, zapraszany cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.
 

 
 
Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:
 
 
NAZWA WYDZIAŁU
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                                            
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
KONTAKT
Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45,
tel 91 430 37 28,
fax 91 422 57 12,
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl
 

 
Tryb odwoławczy:
 
Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 
Opłaty:
 
 
OPŁATA PODSTAWOWA
brak
ULGI I ZWOLNIENIA
brak
 
OPŁATA SKARBOWA
Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł.
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:
 
 
Urząd Miasta Szczecin
 
 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 
 
Pl. Armii Krajowej 1
 
 
70 – 456 Szczecin
 
 
Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin
 
 
49 1240 3927 1111 0010 1283 4883
 
 
 
 
 
Wpisując tytuł wpłaty ”za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń”
 
 
PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY
Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
 

 
Uwagi:
 
 
 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-04-16 o godzinie: 09:15:18 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę