ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-12-11

Zaproszenia

 

O wpis zaproszenia do ewidencji  mogą ubiegać się następujące osoby :

 

 • obywatel polski zamieszkały na terytorium RP,
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium RP.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o wpis zaproszenia do ewidencji winna zgłosić się  w  pok. 91  lub w Delegaturze Urzędu w Koszalinie w pok. 126 i pobrać stosowny  wniosek.

 

Następnie, Zainteresowany  winien złożyć w pok. 91 lub w Delegaturze Urzędu w Koszalinie w pok. 126 wniosek wypełniony w języku polskim oraz dołączyć  do niego następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające możliwość wywiązywania się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, a w szczególności  dokumenty potwierdzające - posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych  i ich wysokość,
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego    lub  możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania,
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • Przyjmowanie wniosku trwa około 15 minut.
 • W terminie do 30 dni od złożenia wniosku Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję o wpisie lub odmowie dokonania wpisu zaproszenia do ewidencji.
 • W przypadku decyzji pozytywnej, wnioskodawcy niezwłocznie wydawany jest druk zaproszenia.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 KONTAKT

 • Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, pokój nr 91
 •  tel. 91 4303 728
 • wsoim @szczecin.uw.gov.pl 


DELEGATURA URZĘDU W KOSZALINIE

Ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin         

KONTAKT
pok. 126 (tel. 94 342 8382), 138 (tel. 94 342 8396) lub 134 (tel. 94 342 8338)
poniedziałek  w godzinach od 7:45 do 17:45
od wtorku do piatku od 7:45 do 15:00 

 

 


Tryb odwoławczy:

 • Stronie przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Opłaty:

 

OPŁATA SKARBOWA

Opłata za dokonanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek

 

URZĄD MIASTA SZCZECIN

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

BANK PKO S.A. II/O SZCZECIN

49 1240 3927 1111 0010 1283 4883

Wpisując tytuł wpłaty „za wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm/
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie wzoru zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających srodków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. /Dz. U. Nr 114, poz. 768/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635/


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-12-11 o godzinie: 11:45:34 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska

cofnij do druku na górę