ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-01-22

Zaproszenia / Invitations / Приглашенияwniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

 

Jak uzyskać wpis zaproszenia do ewidencji?


O wpis zaproszenia do ewidencji mogą ubiegać się:

  • obywatele polski zamieszkali na terytorium RP,
  • cudzoziemcy przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium RP lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium RP.


Co należy przygotować?

Wypełniony w języku polskim wniosek wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest w pokoju 93 lub do pobrania na dole strony.

Wniosek składa się w pokoju 93,
od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
poniedziałek 8.00-16.45,
tel. 91 43 03 289
e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl


Do wniosku należy dołączyć:

  • potwierdzenie posiadania źródła dochodu lub środków materialnych wraz z ich wysokością, w tym posiadania środków na bilet powrotny lub wykupiony bilet powrotny,
  • tytuł prawny do lokalu w którym zamierza przebywać zapraszany cudzoziemiec, wraz ze zgodą wszystkich współlokatorów,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Ile czasu trwa złożenie wniosku?

Przyjmowanie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń trwa około 15 minut.

 

Ile czasu czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wojewoda zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wpisania bądź odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń w ciągu miesiąca.

W przypadku decyzji pozytywnej, zapraszany cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.

Jak odwołać się od decyzji negatywnej?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Ile kosztuje wpis zaproszenia do ewidencji?

Opłata skarbowa wynosi 27 PLN.


W jaki sposób wnosi się opłatę?

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty ”za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń”

 

Podstawa prawna:


  • Dział III Rozdział 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 r. poz. 1650).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.
  • Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-01-22 o godzinie: 09:29:27 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę