ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-06-04

Zaproszenia / Invitations / Приглашения


Podstawa prawna:

 

·       Dział III Rozdział 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz. 1650),

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

·       Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

 


O wpis zaproszenia do ewidencji  mogą ubiegać się następujące osoby:

 

·       obywatel polski zamieszkały na terytorium RP,

·       cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium RP lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo pobyt rezydenta długoterminowego UE,

·       osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium RP.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o wpisane zaproszenia do ewidencji zaproszeń powinna zgłosić się w pokoju 93 /tel. 914303289/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny formularz.

 

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pokoju 93 formularz wypełniony w języku polskim oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 

·       potwierdzenie posiadania źródła dochodu lub środków materialnych wraz z ich wysokością,

·       tytuł prawny do lokalu w którym zamierza przebywać zapraszany cudzoziemiec,

·       dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Przyjmowanie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń trwa około 15 minut.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wpisania bądź odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

W przypadku decyzji pozytywnej, zapraszany cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.

 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                      

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

KONTAKT

pok. 93 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.45,

tel. 914303728,

fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

brak

ULGI I ZWOLNIENIA

brak

 

OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 PLN.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1

70 – 456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-06-04 o godzinie: 10:35:54 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę