ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-04-07

Zaproszenia
Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 

 

O wpis zaproszenia do ewidencji mogą ubiegać się następujące osoby:

  

  • obywatel polski zamieszkały na terytorium RP,
  • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium RP lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się albo pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium RP

 

Osoba ubiegająca się o wpisane zaproszenia do ewidencji zaproszeń powinna zgłosić się w pok. 93 /tel. 91 430 32 89/  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny wniosek.

 

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pok. 93 wniosek wypełniony w języku polskim oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·          potwierdzenie posiadania źródła dochodu lub środków materialnych wraz z ich wysokością,

·          tytuł prawny do lokalu w którym zamierza przebywać zapraszany cudzoziemiec,

·          dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 


 

Termin i sposób załatwiania sprawy: 

 

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE trwa ok. 15 minut.

 

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie wpisania bądź odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

W przypadku decyzji pozytywnej, zapraszany cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.


 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                           

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Godziny przyjęć: poniedziałek od 8.00 do 16.45,

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

 

pok. 92

tel. 91 430 37 28,

fax 91 422 57 12,

wsoim@szczecin.uw.gov.pl 


 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł.

 

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

  

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 Pl. Armii Krajowej 1

  70 – 456 Szczecin

  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429  

 

Wpisując tytuł wpłaty ”za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń”


Podstawa prawna:

 

  • Rozdział 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2011 r. Nr 264, poz. 1573);  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003r. w wzoru formularza wniosku o wpisanie  zaproszenia do ewidencji zaproszeń(Dz. U. Nr 150 poz. 1459),
  • Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-04-07 o godzinie: 13:33:27 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę