ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Sprawy Wydziału Nadzoru i Kontroli - Udostępnienie informacji publicznej
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-06-30

Udostępnienie informacji publicznejInformacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek, jeżeli nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W Urzędzie informację publiczną udostępniają: rzecznik prasowy oraz dyrektorzy wydziałów na podstawie upoważnienia udzielonego im przez wojewodę do załatwiania tych spraw w jego imieniu. Na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu, Wojewoda może upoważnić również innych pracowników urzędu do załatwiania spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

 

Rzecznik prasowy udostępnia informację publiczną adresowaną do środków masowego przekazu.

 

Dyrektorzy wydziałów, na podstawie upoważnieni wojewody, udostępniają informację publiczną nie adresowaną do środków masowego przekazu. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynął do niewłaściwego wydziału, dyrektor tego wydziału niezwłocznie przekazuje go zgodnie z właściwością, nie później niż dnia następnego.

 

Upoważnieni pracownicy urzędu, są zobowiązani do powiadomienia wnioskodawcy o braku możliwości udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, pracownicy urzędu powiadamiają pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

 

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

 

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzony jest w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem - jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

W sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty. Decyzje w tym zakresie podejmują upoważnieni  dyrektorzy wydziałów, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej.  

 

O zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy Urzędu informują wnioskodawcę.WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM

PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Lp.

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1

Skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

  • skopiowanie danych na płytę CD, (koszt zakupu płyty CD),
  • skopiowanie danych na płytę  DVD, (koszt zakupu płyty DVD)

 

0.82,- 

2.10,- 

2

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

  • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
  • dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.10,-  (za każdą kolejną stronę, powyżej dziesięciu)

0.20,-  (za każdą kolejną kartkę powyżej pięciu)

3

Wydruk komputerowy

0.05,-  (za każdą stronę powyżej dziesięciu)

4

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

  • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
  • dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.20,-  (za każdą kolejną stronę powyżej dziesięciu)

0.40,-  (za każdą kolejną kartkę powyżej pięciu)

5

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową.

Według cennika usług Poczty Polskiej SA.

6

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską.

Według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie.

7

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu:

  • strefa miejscowa
  • strefa zamiejscowa
  • za granicę

Wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłu i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika TPSA

 
Korespondencja elektroniczna z urzędem

Szanowni Państwo,


z uwagi na docierające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do ZUW w Szczecinie (skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin: /low5658fe1/skrytka

Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.

Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z ZUW w Szczecinie, zaleca się korzystanie z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma systemu e-PUAP.

Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (w punkcie informacyjnym urzędu przy holu głównym) oraz Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (w pokoju 129).


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-06-30 o godzinie: 12:47:01 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę