ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Sprawy Wydziału Nadzoru i Kontroli - Udostępnienie informacji publicznej
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-06-30

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 

Podstawa prawna:

  • Art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),

·         §§ 151-160 Regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

·         Zarządzenie Nr 327/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 


 

Procedury udostępniania informacji publicznej:

  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wstępu na posiedzenia organów,
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
  • informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek,
  • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

POZOSTAŁE WYMOGI:

W razie niezbędnej konieczności.


 

Termin i sposób załatwiania sprawy:

1.     udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

2.      jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesione będą koszty związane ze wskazanym
we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku należy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek,

3.      jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,

4.     jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie kreślonej we wniosku, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni
od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej
w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 


 

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Nadzoru i Kontroli

tel.  91 43 03 258, 091 43 03 649

fax  91 43 03 270

e-mail: nk@szczecin.uw.gov.pl

pok. 117, przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

tel. 94 34 28 203

fax 94 34 23 816

e-mail: delegatura@szczecin.uw.gov.pl

pok. 187, przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

ul. Władysława Andersa 34

75-950 Koszalin

 


 

Tryb odwoławczy:

1.        odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji,

2.        do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie, z którymi organami wyższego stopnia w stosunku do wojewody są właściwi w sprawach ministrowie,

3.        uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji,

4.        podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności
z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu
na siedzibę podmiotu odmawiającego udostępnienia takiej informacji,

5.        w przypadku bezczynności organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 


 

Opłaty:

1.     zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny,

2.     jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez urząd dodatkowych kosztów, związanych
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom,

3.    w sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić
od pobrania opłaty, decyzje w tym zakresie podejmują dyrektorzy wydziałów, dokonując stosownej adnotacji wraz
z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

4.     o zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy Urzędu informują wnioskodawcę.

 

Zasadą jest udostępnianie informacji publicznej nieodpłatnie, w miarę możliwości bez użycia nośników, które generują

koszty zarówno po stronie organu jak i po stronie zainteresowanego, stąd podstawową formą jest umieszczanie

informacji na stronach ZUW pod wskazanym linkiem (adresem internetowym

 


 

Uwagi:

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1.        uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2.        wglądu do dokumentów urzędowych,

3.       dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

 

 

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”: NK-2.0133.2.2013.AZ

 

 

 

 

Lista załączników: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-06-30 o godzinie: 12:09:07 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę