ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-03-01

Rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie przyznania ulgi w spłacie należnościROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE PRZYZNANIA ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ORAZ WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE WSTRZYMANIE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EGZEKUCJI ADMINISTRCYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI

 

 


Sprawy Wydziału Finansów i Budżetu

 

Tytuł:

Wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulgi w spłacie należności

 

 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

KARTA INFORMACYJNA

załącznik nr 7 do procedury nr 0132/1, wydanie 1, zmiana 2

PN-EN ISO

9001:2009

 

Nazwa procedury:

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE PRZYZNANIA ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ORAZ WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE WSTRZYMANIE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EGZEKUCJI ADMINISTRCYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI


Podstawa prawna:

·   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

·   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

·   Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),

oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw wraz z przepisami w zakresie pomocy publicznej m.in.:

·   Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2006r. Nr 379 poz. 5.),

·   Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE (art. 107 i 108 wersji skonsolidowanej Traktatu) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L Nr 337 z dnia 21.12.2007 r.),

·   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. U. UE L Nr 193/6 z dnia 25.07.2007 r.).

Dodatkowe informacje są dostępne na:

http://www.uokik.gov.pl/ (zakładka - pomoc publiczna)

http://www.bip.minrol.gov.pl/  (zakładka - pomoc publiczna w rolnictwie)


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.

 

Wniosek powinien zawierać: określenie należności której dotyczy, wskazanie rodzaju ulgi, propozycję kwot i terminów spłaty zobowiązania w ratach lub odroczonym terminie wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

 

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

spółka

osoba prowadząca działalność gospodarczą

rolnik

numer KRS Spółki lub załączenie jego kopii

ü     

 

 

oznaczenie przedsiębiorcy zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub załączenie jego kopii

 

ü          

 

informacje o sytuacji finansowej spółki wraz z kopią rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata oraz ostatniego sprawozdania FO1/FO3

ü     

 

 

deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe i okres bieżący

 

ü          

ü          

umowy kredytowe wraz z harmonogramem spłat

 

ü          

ü          

oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania np. wg wzoru z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 27 poz.200)

 

ü          

ü          

decyzje o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej / płatności obszarowej

 

 

ü          

informacja o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

ü     

ü          

ü          

informacja o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

ü     

ü          

ü          

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zgodnie z
 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311)

ü     

ü          

 

formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz.810)

 

 

ü          

 

POZOSTAŁE WYMOGI

  • potwierdzenie uiszczenia 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji),
  • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia formularz informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
    (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312)
    .

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Terminy i sposób załatwienia sprawy przewidziane są przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Finansów i Budżetu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji oraz udzielania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa

 

KONTAKT fb@szczecin.uw.gov.pl
tel.:  91-430-3451

fax.: 91-430-3338


Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.


Opłaty: 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) w sprawach dotyczących należności o charakterze administracyjno-prawnym do których stosuję się przepisy kpa.

 

Opłatę skarbową należy uregulować na Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Szczecinie - Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883


Uwagi:
Wszelkie sprawy związane z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty oraz pomocą publiczną można załatwić w Wydziale Finansów i Budżetu, pokój nr 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 nr tel. 91-430-3451 nr fax-u 91-430-3338.


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”  

FB.3.TM-0133-1/2/2011


informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-03-01 o godzinie: 13:10:44 przez użytkownika Tomasz Majkowski

cofnij do druku na górę