ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-04-24

Wnioskowanie o udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulgi w spłacie należnościROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE PRZYZNANIA ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE ORAZ WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE WSTRZYMANIE W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH EGZEKUCJI ADMINISTRCYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIEŻNYCH NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI

 

 


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:
 
WYMAGANE DOKUMENTY: Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.
 
Wniosek powinien zawierać: określenie należności której dotyczy, wskazanie rodzaju ulgi, propozycję kwot i terminów spłaty zobowiązania w ratach lub odroczonym terminie wraz z uzasadnieniem.
W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.
 
PRZYKŁADOWE DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:
spółka
osoba prowadząca działalność gospodarczą
rolnik
numer KRS Spółki lub załączenie jego kopii
ü      
 
 
oznaczenie przedsiębiorcy zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub załączenie jego kopii
 
ü                  
 
informacje o sytuacji finansowej spółki wraz z kopią rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata oraz ostatniego sprawozdania FO1/FO3
ü      
 
 
deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe i okres bieżący
 
ü                  
ü         
umowy kredytowe wraz z harmonogramem spłat
 
ü                  
ü         
oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania np. wg wzoru z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 27 poz.200)
 
ü                  
ü         
decyzje o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej / płatności obszarowej
 
 
ü         
informacja o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ü      
ü                  
ü         
informacja o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
ü      
ü                  
ü         
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zgodnie z
 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311)
ü      
ü                  
 
formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz.810)
 
 
ü         
 
POZOSTAŁE WYMOGI
  • potwierdzenie uiszczenia 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji),
  • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia formularz informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
    (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312)
    .

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Terminy i sposób załatwienia sprawy przewidziane są przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
Miejsce złożenia dokumentów:
NAZWA WYDZIAŁU
Wydział Finansów i Budżetu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji oraz udzielania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa
 
KONTAKT fb@szczecin.uw.gov.pl
tel.:  91-430-3451
fax.: 91-430-3338

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Opłaty: 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w sprawach dotyczących należności o charakterze administracyjno-prawnym do których stosuję się przepisy kpa.
 
Opłatę skarbową należy uregulować na Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Szczecinie - Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883

Uwagi:
Wszelkie sprawy związane z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty oraz pomocą publiczną można załatwić w Wydziale Finansów i Budżetu, pokój nr 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 nr tel. 91-430-3451 nr fax-u 91-430-3338.

Podstawa prawna:
·   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
·   Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
oraz akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw wraz z przepisami w zakresie pomocy publicznej m.in.:
·   Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2006r. Nr 379 poz. 5.),
·   Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE (art. 107 i 108 wersji skonsolidowanej Traktatu) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L Nr 337 z dnia 21.12.2007 r.),
·   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz. U. UE L Nr 193/6 z dnia 25.07.2007 r.).
Dodatkowe informacje są dostępne na:
http://www.uokik.gov.pl/ (zakładka - pomoc publiczna)
http://www.bip.minrol.gov.pl/  (zakładka - pomoc publiczna w rolnictwie)


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”
 

FB.3.TM-0133-1/2/2011


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-04-24 o godzinie: 13:22:33 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę