ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-06-13

Udzielenie pomocy publicznejKarta informacyjna; Nazwa procedury: "Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności wynikających z grzywien nakładanych w formie mandatów karnych kredytowanych"

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

PN-EN ISO 9001:2009

załącznik nr 7 do procedury nr 0132/1, wydanie 1, zmiana 1

 

 

 

Nazwa procedury:

Wnioskowanie przez przedsiębiorców o udzielenie pomocy publicznej i przyznanie ulgi w spłacie należności poprzez: odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie, lub jednorazowe wstrzymanie na okres nie dłuższy niż 30 dni egzekucji administrcyjnej należności o charakterze pienieżnym realizowanej na podstawie tytułów wykonawczych 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
  oraz akty wykonawcze do ustaw i przepisy UE w zakresie pomocy publicznej m.in.:
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2006r. Nr 379 poz. 5.)
 • Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania
  art. 87 i 88 Traktatu WE (art. 107 i 108 wersji skonsolidowanej Traktatu) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy UE L Nr 337 z dnia 21 grudnia 2007 r.)

więcej informacji na:

http://www.uokik.gov.pl/ (zakładka - pomoc publiczna)

http://www.bip.minrol.gov.pl/  (zakładka - pomoc publiczna w rolnictwie

 


 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

Wymagane dokumentt
powinny być aktualne, a ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

spółki

osoby prowadzące działalność gospodarczą

rolnik

wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem potrzeby przyznania ulgi wraz z wskazaniem rodzaju ulgi oraz propozycji kwot i terminów spłaty należności Skarbu Państwa


dodatkowe dokumenty na potwierdzenie faktów przywołanych w złożonym wniosku, celem uzasadnienia istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego

informacje o sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o ulgę wraz z kopią sprawozdań finansowych

 

 

deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe i okres bieżący

 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek

 

zaświadczenie REGON (dot. PKD) oraz oświadczenie o liczbie zatrudnionych

 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

złożenie oświadczenia o stanie majątkowym – wzór z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77 Poz.672)

 

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz.413)

 

formularz informacji składanych przez wnioskodawcę zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz.810)

 

 


POZOSTAŁE WYMOGI

 • podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
 • umowy kredytowe wraz z harmonogramem spłat,
 • decyzje o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej  oraz płatności obszarowej,
 • decyzje o wysokości podatku rolnego,
 • należy dołączyć dowód uiszczenia 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji).
Termin i sposób załatwienia sprawy:

Terminy i sposób załatwienia sprawy przewidziane są przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Finansów i Budżetu

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. egzekucji oraz udzielania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa

 

KONTAKT fb@szczecin.uw.gov.pl
tel.:  91-430-3451 fax.: 91-430-3338
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) w sprawach dotyczących kar i opłat wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz innych należności o charakterze administracyjno-prawnym do których stosuję się przepisy kpa – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Szczecinie - Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883
Uwagi:

Wszelkie sprawy związane z umorzeniem, odroczeniem lub rozłożeniem na raty oraz pomocą publiczną można załatwić w Wydziale Finansów i Budżetu, pokój nr 161, w godzinach od 8.00 do 15.00 nr tel. 91-430-3451 nr fax-u 91-430-3338.
Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”

FB.3.TM-0133-1/2/2011

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-06-13 o godzinie: 14:01:15 przez użytkownika System Administrator

cofnij do druku na górę