ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2017-01-10

Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców
Wnioski przedsiębiorców o przyznanie ulgi w spłacie należności z tytułu kar i opłat z uwzględnieniem zagadnienia pomocy publicznej oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek. 

Dodatkowe formularze do pobrania na dole strony.

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności z tytułu kar i opłat powinien zawierać:

 1. określenie należności której dotyczy,
 2. wskazanie rodzaju ulgi poprzez propozycję:
 • o odroczenia terminu płatności,
 • o rozłożenia należności na raty,
 • o umorzenia całości lub części należności,
 1. uzasadnienie proponowanej formy ulgi.


W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

 

Przykładowe dokumenty uzupełniające wniosek o przyznanie ulgi.

 1. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganego dochodu, w tym dochodów członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe m.in.:
 • w przypadku przedsiębiorcy - deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz okres bieżący,
 • w przypadku rolnika - decyzje o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej / płatności obszarowej),
 1. Dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków i spłacanych zobowiązań (m.in. umowy kredytowe wraz z harmonogramem spłat),
 2. Inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu podania,
 3. Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby zobowiązanej - do pobrania na stronie internetowej Urzędu.
 4. Numer KRS spółki wraz z informacją o sytuacji finansowej i kopią rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata oraz ostatniego sprawozdania FO1/FO3.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 z późn. zm.).
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w Urzędzie Skarbowym.
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS.
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz.810).

Pozostałe wymogi.

 1. Potwierdzenie zapłaty 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) na konto Urząd Miejski w Szczecinie - Bank PKO BP S.A. rachunek nr: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 (SWIFT: BPKOBLPW).
 2. W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa potwierdzenie zapłaty 17 zł opłaty skarbowej na konto organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego za względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia formularz informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312 z późn. zm.).

Wniosek o wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych powinien zawierać:

 1. określenie należności i tytułów wykonawczych administracyjnego organu egzekucyjnego,
 2. udokumentowanie zajścia szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego jednorazowe wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.


Miejsce złożenia dokumentów.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Kontakt.

fb@szczecin.uw.gov.pl
tel. 91 430 35 28
tel. 91 430 34 51

tel. 91 430 37 20
fax. 91 430 33 38


Tryb odwoławczy.

W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),
 8. Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw wraz z przepisami w zakresie pomocy publicznej m.in.:
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352 poz. 1),
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352 poz. 9),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190 poz. 45).


Internetowy System Aktów Prawnych

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informacje:
treść opublikowana dnia: 2017-01-10 o godzinie: 11:08:47 przez użytkownika Tomasz Majkowski

cofnij do druku na górę